Sanacija odlagališta Štrika u Umagu

U okviru provedbe projektnih aktivnosti, na području Grada Umaga izvršena je sanacija pokosa uz pristupnu prometnicu do zatvorenog odlagališta otpadnog građevinskog materijala Štrika, s ciljem suzbijanja učestale pojave odlaganja krupnog otpada. Radovi su obavljeni na temelju Elaborata sanacije odlagališta otpadnog građevnog materijala Štrika – zona pristupnog puta koji je izradio Šumarski fakultet u Zagrebu. Tvrtka TRIPOLIT d.o.o. Umag izvela je sanaciju pošumljavanjem sadnicama autohtonih vrsta: trogodišnje sadnice alepskog bora i hrasta medunca (po 250 kom), brnistre (50 kom) i zimzelenih grmova Cotoneastera (350 kom). Prije početka radova, kao i po završetku, na lokaciji Štrika Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS) snimilo je početno stanje na kojem je temeljena studija populacijske gustoće malih sisavaca i invazivnih vrsta(komaraca). Obavljena su parazitološka ispitivanja uzoraka životinja. Preostalo je obraditi situaciju nakon izvedene sanacije, što je planirano za ožujak 2013.

S tvrtkom IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, Grad Umag je 25. rujna 2012. godine sklopljen je ugovor o izradi Analize mogućih lokacija odlagališta otpadnog građevnog materijala na području Grada Umaga. Elaborat sadržava pregled i opis mogućih lokacija, usporednu analizu lokacija po kriterijima za ocjenu prostorne komponente, procjenu utjecaja na okoliš i procjenu troškova realizacije, a kao stručna podloga služit će u prvom redu urbanistima i prostornim planerima za rezerviranje prostora za nova odlagališta otpadnog građevinskog materijala na našem području.

Za provedbu projekta DIVA bespovratna sredstva osigurana su iz programa IPA – instrument predpristupne pomoći, komponenta prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007-2013. Projekt se provodi od 01. travnja 2011. do 31. ožujka 2013., a ukupna planirana vrijednost je 644.270,76€, odnosno za Grad Umag 88.203,44 €. Prihvatljivi troškovi se sa do 85% sufinanciraju iz fonda IPA, dok se preostalih 15% financira iz vlastitih sredstava projektnih partnera.  1. « Povratak na aktivnosti
Projekt Diva, 2012. Istarska županija